Català | Castellano   Inici Empresa Serveis
Notícies
Àrea Clients Contacte  
Notícies

Benvinguts a la nostra pàgina web

Us volem donar la benvinguda a la nostra nova pàgina web, un esforç per continuar donant-vos un servei de qualitat, aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies i, en definitiva, apropar-nos més als nostres clients.

El nostre desig és que mitjançant aquest nou canal de comunicació us puguem oferir notícies que puguin ser del vostre interès, novetats legals que sigui important conèixer, avisos adreçats al nostres clients i, sobretot, que sigui la via d'entrada a un nou servei que esperem us sigui d'utilitat.

Es tracta d'un dels apartats de la mateixa, l'àrea de clients, que neix de la necessitat que hem recollit de molts de vosaltres de disposar d' informació i documentació de la vostra empresa en tot moment i amb garanties de seguretat.

 

SETEMBRE DE 2019

Calendari del Contribuent Octubre, Novembre i Desembre 2019

 

JULIOL DE 2019

Calendari del Contribuent Juliol, Agost i Setembre 2019

 

GENER DE 2019

L’any 2019 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 19 d’abril (Divendres Sant)
 • 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Dia del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

 

 

OCTUBRE DE 2018

 

El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l'IRPF
 
La Sala confirma la sentència del TSJ de Madrid que va estimar el recurs d'una dona i va ordenar a Hisenda que li tornés la quantitat ingressada en l'IRPF de 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social percebuda en l'exercici
El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques."
"En conseqüència -conclou la sentència- la prestació per maternitat pot incardinar-se en el supòsit que preveu el paràgraf tercer de la lletra h de l'article 7 de la LIRPF, i per això el recurs de cassació ha de ser desestimat i establir com a doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques."
 
(Nota de Premsa Poder Judicial)

 

JULIOL DE 2018

Laboral
 
La Inspecció de Treball farà visites nocturnes, en cap de setmana i festius
La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d'inspecció en horari especial (hores nocturnes, cap de setmana i festius) per evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull en l'esborrany del Pla Director 2018-2020. Per dur a terme aquestes visites, els funcionaris de la Inspecció de Treball comptaran amb la col·laboració activa de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, segons l'esborrany del Pla.
També, continuaran els reforços temporals de la inspecció tant a Balears com a Canàries per incrementar les actuacions d'inspecció durant la temporada alta de turisme amb l'objectiu assegurar que la mà d'obra emprada s'ajusti a les condicions establertes per la norma vigent.
Respecte als 'falsos autònoms', el Govern vol que els inspectors incideixin en el seu control, tant des del punt de vista de la planificació d'actuacions com pel que fa al nombre de visites d'inspecció. A més, desenvoluparà campanyes d'inspecció focalitzades als sectors més afectats per aquest fenomen.
El Govern pretén posar en marxa al mes d'agost, en el marc del Pla Director contra l'Explotació Laboral 2018-2020, un pla de lluita contra el frau en la contractació temporal i un altre contra els abusos en la contractació a temps parcial.
El disseny i execució d'aquests dos plans té "molt en compte" plans similars que han tingut bons resultats, com el lloc realitzat pel Govern de les Illes Balears.
No obstant això, aquestes no seran les dues úniques iniciatives que l'Executiu de Pedro Sánchez durà a terme per eradicar l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, ja que dins d'aquest Pla Director s'inclouen mesures tant immediates com a mitjà termini.
L'objectiu del Govern, segons l'esborrany del Pla, és estar més present en els centres de treball i utilitzar les mesures sancionadores i correctives legalment previstes per dissuadir aquests comportaments en les empreses.
 
El País, 14/07/2018

 

ABRIL DE 2018

El 25 de maig entra en vigor el reglament europeu de Protecció de Dades: Mesures de Seguretat

L'article 5.1.f del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) determina la necessitat de establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua, la destrucció o el dany accidental de les dades personals. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la practica (responsabilitat proactiva).

Aquestes són  algunes de les  mesures mínimes a tenir en compte tant a nivell tècnic com organitzatiu per implantar a l'empresa. El responsable de tractament afegirà quantes mesures cregui necessàries, a partir d'aquests mínims, per garantir la confidencialitat i integritat de les dades personals.

Tot el personal amb accés a dades personals haurà de tenir coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de dades personals i seran informats sobre aquestes obligacions pels canals que estableixi !'empresa (formació, manual d'usuari, codi de conducta, annexos al contracte, etc.).

MESURES ORGANITZATIVES

DEURE DE CONFIDENCIALITAT I SECRET

Evitar l'accés de persones no autoritzades a les dades personals: evitar pantalles desateses, documents en zones d'accés públic, etc. quan s'absenti del lloc es procedirà al bloqueig de l'estació o tancament de la sessió.

Els documents  en  paper  i suports  electrònics  s'emmagatzemaran  en lloc segur (armaris, calaixos o estàncies d'accés restringit).

No   es   rebutjaran   documents   o   suports   electrònics   amb   dades personals sense garantir la seva destrucció.

No es comunicaran dades personals o qualsevol informació personal a tercers.

Signar amb treballadors amb accés de dades un acord de confidencialitat i entrega'ls-s'hi un manual per a usuaris amb les obligacions i mesures establertes.

El deure de secret i confidencialitat persisteix inclús quan finalitzi la relació laboral del treballador amb l’empresa.

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

S’informarà als treballadors, en especial als que puguin estar cara al públic, sobre el procediment per a atendre els drets deis interessats definint de forma clara els drets mecanismes pels que puguin exercir-se els drets.

Prèvia presentació del seu document nacional d'identitat o passaport, els titulars de les dades personals (interessats) podran exercir els seus drets (accés, rectificació, supressió, oposició, oblit portabilitat). El responsable de tractament haurà de donar resposta als interessats sense dilació indeguda.

VIOLACIONS  DE SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Quan es produeixin violacions de  seguretat  de  dades  de  caràcter personal es notificarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en terme  de  72  hores  sobre  aquestes  violacions  de  seguretat,  incloent tota  la  informació  necessària.  La  notificació  es  realitzarà  a través  de  la seu electrònica de l'AEPD.

Es podrà gestionar de forma interna el registre d’incidències que es puguin produir ambles dades personals.

CAPTACIÓ D'IMATGES AMB CÀMERES (VIDEOVIGILÀNCIA)

S’evitarà la captació d'imatges amb càmeres en zones  destinades al descans deis treballadors. Els monitors on es visualitzin les imatges de les càmeres s'ubicaran en un espai restringit.

Les imatges s'emmagatzemaran durant el termini màxim d'1 mes, excepte les imatges que siguin aportades als tribunals i forces/cossos de seguretat.

S’informarà  sobre l’existència de les càmeres i gravació d'imatges mitjançant un distintiu informatiu.

Quan  les  càmeres  vagin  a  ser  utilitzades  amb  la  finalitat    de  control laboral  s’informarà  al treballador  o  als  seus  representants  sobre  les mesures de control establertes per l'empresari.

Per donar compliment al dret d'accés deis interessats es sol·licitarà fotografia recent i DNI de l'interessat. No  es facilitarà a l'interessat accés directe a les imatges de les càmeres a les que es mostrin imatges de tercers.

DOCUMENTACIÓ PAPER

S'establiran criteris d'arxiu per la documentació que contingui dades de caràcter personal i es custodiarà de forma adequada quan no s'utilitzi dita documentació.

DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES: Es restringirà l'accés a aquests tipus de documentació, s'habilitaran mètodes pera la seva destrucció i es portarà a lloc un registre d'accés a aquests documents.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

Es designarà quan:

- El tractament el porti a terme una  autoritat  o  organisme públic.
 - Les  activitats  consisteixin  en  operacions  que,  degut  a  la  seva naturalesa, abast i/o fins, requereixin una observació habitual i sistemàtica  d'interessats  a gran escala.
- Les activitats principals consisteixen en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals i de dades relatives a condemnes i infraccions penals.

 

MESURES TÈCNIQUES

IDENTIFICACIÓ

S'establiran mecanismes d'autenticació personalitzats per accedir als sistemes mitjançant, per exemple, un usuari i contrasenya específic per cada treballador (identificació inequívoca).

S'establiran  perfils  d'usuaris  amb  diferents  nivells  d'accés  a  dades personals segons les funcions del treballador.

Quan un dispositiu s'utilitza pera tractament de dades personals i fins d'ús personal es recomana establir perfils diferents.

Es recomana  disposar  de  perfils amb drets  d'administració  per a  la instal·lació i configuració del sistema i usuaris sense privilegis.

Es garantirà, coma mínim, l’existència de contrasenyes pera l'accés a les dades personals emmagatzemades en els sistemes. La contrasenya tindrà almenys 8 caràcters (números i lletres) i !'empresa decidirà la complexitat d'aquestes claus. Es canviaran aquestes claus, al menys, un cop l'any.

S’haurà de garantir la confidencialitat  de les contrasenyes evitant que puguin ser exposades a tercers.

En cas de reintents d'accés erroni a un compte d'usuari es bloquejarà el compte.

DEURE DE SALVAGUARDA

Els dispositius i ordinadors utilitzats per l'emmagatzemar el tractament de les dades personals hauran de mantenir-se actualitzats.

En aquests dispositius es disposarà d'un sistema d'antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

Per evitar accessos remots indeguts a les dades personals es prendran les mesures corresponents com l’existència d'un Firewall.

Periòdicament  (mínim  setmanal)  es  portaran  a  terme  processos    de copia de seguretat de les dades personals en un suport diferent del que s'utilitza per al treball diari. Es disposarà sempre d'una copia de seguretat en un lloc diferent on s'emmagatzemin les dades.

DADES ESPECIALMENT  PROTEGIDES:  es portarà a terme  un registre d'accessos a aquest tipus de dades.

GESTIÓ DE SUPORTS I DISPOSITIUS

Es       disposarà       d'un       inventari       actualitzat       dels      diferents suports/dispositius que continguin dades personals.

DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES: Quan es precisi realitzar l'extracció de dades personals fora del recinte on es realitza el seu tractament, ja sigui per mitjans físics o electrònics, s’haurà de valorar la possibilitat d'utilitzar un mètode d'encriptació.

S'establiran  mecanismes de  restricció d'accessos a  la sala on estiguin els servidors {CPD).

Com  norma  general,  els  fitxers  que  continguin  dades  de  caràcter personal,  s'emmagatzemaran   en  un  servidor  de  fitxers  i no  en  els dispositius deis usuaris de forma local.

 

Les mesures de seguretat seran revisades de forma periòdica, la revisió podrà realitzar-se per mecanismes automàtics (software o programes informàtics) o de forma manual.


Restem a la seva disposició per tal que pugui complir amb la normativa de Protecció de Dades.

 

 

 

GENER DE 2018

Calendari de festes locals 2018

L’any 2018 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les quals l'ajuntament de Caella hi afegeix dues festes locals. Seran festes laborals a Calella durant l’any 2018 les següents:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 16 de juny (Festa major petita de Calella).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 23 de setembre (Festa major de Calella).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

 

DESEMBRE DE 2017


CIRCULAR INFORMATIVA DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM  (Llei 6/2017)

A partir de GENER 2018 s’aplicaran les següents mesures als treballadors AUTÒNOMS:

-            El recàrrec per pagar quotes impagades serà del 10%, envers del 20% actual, si es paguen dintre del primer mes natural següent al venciment en període de voluntari.

-            Altes inicials o successives, baixes d’Autònoms: aquesta Llei estableix l’obligació de comunicar l’ALTA amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, les BAIXES i MODIFICACIONS s’han de comunicar dins dels 3 dies naturals següents a la baixa o modificació de l’activitat.

Com a  novetat cal assenyalar que fins a 3 altes i 3 baixes, dintre de cada any natural, podran tenir efectes des del dia de l’inici o cessament real, i no des del dia primer o últim de cada mes com fins ara.

-       Tarifa Plana: Els Autònoms que siguin alta inicial o que no hagin estat en situació d’alta durant  els 2 anys immediatament anteriors a l’alta, tindran dret a una reducció que quedarà fixada en 50,00€ mensuals durant 12 mesos, en cas de cotitzar per la base mínima. En cas que la base de cotització fos superior tindran una reducció del 80% de la quota. Posteriorment i fins un total de 24 mesos també hi ha establerts altres % de bonificació.

-            Canvi de base de cotització fins a 4 vegades l’any:  1 d’abril (sol·licitud entre l’ 1 de gener i 31 de març); 1 de juliol ( entre 1 d’abril i 30 de juny); 1 d’octubre (entre 1 de juliol i 30 de setembre); 1 de gener (entre 1 d’octubre i 31 de desembre).

-            Beneficis de cotització per a les persones amb discapacitat o víctimes de violència que iniciïn o reiniciïn una activitat:  tindran una quota del 50,00 € mensuals durant 12 mesos i posteriorment la bonificació del 50% de la quota fins a un màxim de 48 mesos.

-            Pluriactivitat: Els treballadors autònoms que compaginin simultàniament un treball per compte aliena, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en tant que les seves cotitzacions sumades superin la quantitat que cada any estableixi els pressupostos de l’Estat.

Modificacions a l’Impost de la Renda :

1.        Els contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica: podran deduir parcialment les despeses de subministres de l’habitatge (aigua, gas, electricitat, internet, telèfon....). Aquestes despeses seran deduïble un 30% de la proporció existent entre les m2 de l’habitatge destinats a l’activitat respecte de la seva superfície total, sempre que les factures vagin als seu nom.

2.        Els contribuents podran deduir com a despeses de l’activitat econòmica, les despeses de manutenció que respectin els següents requisits:

a)    Ser despeses del propi Autònom i realitzar-se dins de la seva activitat empresarial;

b)    Ser despeses de  restauració i hostaleria necessàries per a la seva activitat, sempre que es paguin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament ( mòbil, targeta de crèdit). El límit diari és de 26,67€ i 48,08€ si és a l’estranger.

c)    Ser despeses de restauració situats tant fora de la localitat de residencia de l’Autònom, com la localitat on estigui situada la seva empresa.

d)    S’haurà de presentar factura, no n’hi haurà prou amb el tiquet, en el qual constin les dades de l’Autònom;

 

Modificació del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en el ordre social:

Serà infracció greu, amb una sanció mínima de 3.126,00 € a 6.250,00 €, no sol·licitar l’alta de afiliació o fins a 3 altes dins de cada any natural o fer-ho fora termini establert.

_______________________________________________________________________________________

MESURES ACORDADES EN MATERIA DE BONIFICACIONS I EN PROTECCIÓ SOCIAL.

-            Enquadrament a la Seg. Social dels fills del treballador Autònom: els Autònoms podran contractar com a treballadors per compte aliè, els fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb els pares, quedant exclosa la cobertura d’atur. També podran contractar amb les mateixes condicions els fills majors de 30 anys tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral.

-            Bonificació per altes  de familiars col·laboradors de treballadors Autònoms: el cònjuge, parella de fet i familiars dels Autònoms fins el 2n., grau de parentiu que col·laborin treballant en l’activitat econòmica de l’Autònom tindran dret a una bonificació durant 24 mesos equivalent al 50% durant els primers 18 mesos, i al 25% durant els altres 6 mesos, sempre i quan no hagin estat donats d’alta en el règim d’Autònoms durant els 5 anys immediatament anteriors.

-            Bonificacions per conciliació entre la vida laboral i familiar dels Autònoms: per tenir cura d’un fill menor de 12 anys, per tenir al seu càrrec un familiar fins el 2n., grau per discapacitat greu i dependència; també durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, risc durant l’embaràs, etc.; bonificació per a treballadores que es reincorporin al treball després d’haver cessat per maternitat, adopció, guarda de menors, etc.

 

Per qualsevol dubte restem a la seva disposició.

 

 

JULIOL DE 2016

 

Certificat Digital - Notificacions

Així mateix, recordem que a efectes de realització de tràmits amb l’administració i rebre notificacions l’obtenció de CERTIFICAT DIGITAL cada vegada és més necessari, imprescindible si es tracta d’una societat.

Per aquells de vosaltres que encara no disposeu del mateix per ser persones físiques, caldria que us el féssiu el més aviat possible.

MOLT IMPORTANT: Els certificat digitals caduquen als dos anys i cal renovar-los, rebreu un avís per part de l’entitat certificadora (majoritàriament la FNMT – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) quan estigui a punt de caducar al correu electrònic que heu informat quan s’ha donat d’alta.

També volem insistir que a nivell de notificacions, cal revisar si se n’han rebut un cop per setmana, ja que si es reben requeriments i no són atesos poden causar perjudicis econòmics per a l’empresa.

Si necessiteu ajuda poseu-vos en contacte amb nosaltres.

editar
 
 
Sant Josep, 8 / 08370 Calella / Barcelona / T. 93 769 12 65 / Whatsapp 608 53 66 47 / info@gestoriabuch.cat
Inici | Empresa | Serveis | Notícies | Àrea Clients | Contacte
Avís Legal | Política de privacitat
Copyright © Gestoria Buch    Desenvolupat per Intermega    XHTML 1.0  CSS